sida

Kommunpolitik

Så här tycker vi inom olika sakområden;

Ekonomi

* Långsiktigt hållbar ekonomi som tillåter kommunal utveckling i stället för nedrustning.

* Personalminskningar i den högsta ledningen.

* Bara ett kommunalråd och ingen kommunchef.

* Stopp av vidlyftiga investeringar och olönsamma försäljningar.

* Att inkompetens skall synliggöras och åtgärdas.

* Att Konsekvensbeskrivningar presenteras före alla beslut om besparingar och större förändringar.

* Kostnaden för politikers arvoden skall vara minsta möjliga.

* Satsningar på barn och ungas uppväxtvillkor som långsiktig socioekonomisk investering.

Kommunens arbetsmiljön

* Att finna orsaken till den ansträngd arbetsmiljön och dess effekter.

* Ett bättre samarbete med de fackliga organisationerna inom kommunen.

* Satsningar på förebyggande och hälsofrämjande insatser.

Grundskolan

* Att skolorna Bro, Berg och Skaftö skall finnas kvar.

* Små skolor på landet ska få profilera sig och öka sina upptagningsområden.

* Att alla barn ska ha rätt till kunskap och trivsel i skola.

* Att stöd av elevassistenter och specialpedagoger skall anpassas efter behov och inte efter budgetutrymme och politisk klåfingrighet.

Fritidsgårdar

* Utökade öppettider för fler åldersgrupper.

* Välutbildade fritidsledare med möjligheter till fortbildning.

* Att fritidsgårdens innehåll är anpassat för varierande behov.

* Att föreningsgården är en plats där ungdomar från alla samhällsklasser kan mötas.

* Ungdomars initiativ och kreativitet ska tillsammans med goda ledare kunna utveckla verksamheten.

Föreningslivet

* Tillvarata och värdesätta de ideella föreningarnas verksamhet på bästa sätt.

* Att ungdomsledare och funktionärers arbete underlättas i stället för att lägga på dem fler och fler uppgifter.

* Att föreningars integrations och jämställdhetssatsningar premieras.

Kultur

*Musikskolans återuppbyggnad och utveckling till en kulturskola.

* Ett utökat kulturellt utbud året runt.

* Att kultur, fritid, turism och näringsliv blir en egen förvaltning med egen nämnd.

* Att Folkets Hus bevarande och får möjlighet att utvecklas.

* Internationell bredd inom kulturlivet.

Socialtjänsten

* En större missbruksenhet.

* Att utveckla boendeformer för unga missbrukare.

* Drogförebyggande arbete och fältarbetande socialarbetare.

* Ett kommunförbund för kvinnojourer och skyddat boende.

Äldreomsorg

*Att INTE inför LOV i kommunen, vården ska vara lika bra för alla utan konkurrens mellan privat sektor och kommunen.

Funktionsnedsattas rättigheter, LSS

* Att vi utökar antalet platser för barn och unga inom korttidsverksamheten.

* Att personal inom dessa verksamheter får möjlighet till fortbildning.

* Att vi får fler specialistutbildade sjuksköterskor inom dessa områden.

Psykiatri

* Att minska andelen köpta platser, och därmed ge psykiskt funktionsnedsatta möjlighet att flytta hem.

* Att den regionala psykiatrin som tillhandahålls, håller en god kvalitet och därmed prioriterar stor tillgänglighet

*Bra samarbetet mellan kommunala psykiatrin och region.

* Att vi får fler specialistutbildade sjuksköterskor inom den kommunala psykiatrin.

Hamnen

* Att hamnen ska drivas vidare av kommunen.

*Att öka kunskapen om hamnen för att visa att försäljning av den inte leder till annat än förluster.

* Beslutet att slå ihop Kolholmarna och Lysekils hamn AB skall åter gälla.

* Att bevara den rättvisa kommunala båtplatskön.

Infrastruktur

* Att tågtrafiken blir en självklarhet i fråga om transport och pendling till och från Lysekil.

* Järnväg och hamn som en självklar enhet i klimatsmart transportpolitik.

* Bra och säkra vägar för att komma till och från Lysekil.

 

 

Kopiera länk