sida

Motioner Reservationer Interpellationer

Motion: Säker busshållplats vid Mariedalsskolan      Datum: 9 november 2014

Vänsterpartiet föreslår att det med omedelbar verkan byggs om vid Mariedalsskolan så att en säker bussficka byggs vid Mariedalsskolan.
Nu får barnen gå till och från busshållplats vi Coop.
Vi ser med oro på att det förhastade beslut om flytt av elever i 4-6 från Bergs skola inte föranlett BIN att se till att en för barnen säker bussficka byggts.
Vilket faktiskt oroliga föräldrar lovades.
Detta bör utan dröjsmål åtgärdas INNAN en olycka sker.
Bussfickan bör vara klar vid vårterminens start i januari 2015.

Marthin Hermansson
Jessica Södergren
Mikke Hermansson

Vänsterpartiet Lysekil

 

Motion: Kommunstyrelsens ordförandes delegation.   Datum: 9 november 2014

Vänsterpartiet vill att kommunfullmäktige beslutar om att inga avtal av något slag får ingås utan att det godkänts av kommunstyrelsen.
Giltiga avtal skall vara bevittnade och diarieförda och således gäller inte avtal av annat slag.

Vi vill också att kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalrådets delegation årligen skall lyftas i KS. Om förändringar i denna delegation skall ske skall kommunfullmäktige ta detta beslut.

Dessa regler skall även gälla för kommunala chefers delegationer.
Chefers och högre tjänstemäns delegationen vill V att vi ersätter med befattningsbeskrivningar där ansvar och befogenheter tydliggörs.

Marthin Hermansson
Jessica Södergren
Håkan Smedja
Nigel Bourne

Vänsterpartiet Lysekil

 

Motion: Slopande av interndebitering         Datum: 8 november 2014

Vi i Vänsterpartiet ser med oro på att kommunala lokaler och verksamheter ibland hotas för att de interna kostnaderna som debiteras blir för höga. Vi vill nu att Lysekil gör som en del andra kommuner och företag och helt enkelt avskaffar detta system helt eller delvis.

Detta kan givetvis göras på olika sätt och en del omstruktureringar krävs såklart.
Mvh
Marthin Hermansson
Vänsterpartiet Lysekil

Motion: Ny tydligare nämndstruktur 2015        Datum: 21 augusti 2014

Vi i Vänsterpartiet vill att man styrningsmässigt ändrar nämndstrukturen fr.o.m 2015

Anledningen är att renodla förskole och skolverksamheten detta för att denna nämnd inte skall behöva prioritera lagstadgad verksamhet gentemot icke lagstadgad såsom skola gentemot fritid och kultur.

Att Fritid, kultur skall tillhöra en nämnd med egen budget gör att man vet vad för resurser man har i budget då kommer denna budget att vägas i budgetprocessen och inte i nämnden.

Vi ser också fördelar med att i denna nämnd lägga in näringsliv och turismfrågorna vilka vi ser har samband.

Detta skulle kunna innebära ett säkrande och en satsning på t.ex. bibliotek och fritidsanläggningar

Vi behöver också förtydliga och förbättra turismsatsningar och näringslivsarbetet.

Vad gäller VUX så ser vi att detta är ett område som med fördel kan bedrivas i nära samarbete med grannkommuner. Detta samarbete bör utredas och genomföras prestigelöst gentemot dessa kommuner.

 PS det finns inom kommunallagen en möjlighet att underställa en nämnd direkt under kommunstyrelsen. Detta för att till skillnad från ett utskott behöver ledamöterna ej också sitta i KS.

Med vänlig hälsning

Håkan Smedja & Marthin Hermansson

Vänsterpartiet Lysekil

Kopiera länk